. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Yayınlarım | Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Yayınlarım
 

 

YURTİÇİ ESERLERİ

 

1.     Heparin ilişkili tromboz Ali zahit Bolaman.. Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics 2016;9(4):56-62.

 

2.     Yaşlı Hastalarda Hematolojik Sorunlar. Ali Zahit BOLAMAN Türkiye Klinikleri Hematoloji Özel Dergisi. 2015;8(3):116-22.

 

 

3.     Kronik Lenfositik Lösemide Destek Tedavisi: Enfeksiyon, Anemi ve Trombositopeniye Ali Zahit BOLAMAN.YaklaşımTurkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics 2015;8(4):25-30.

 

4.     Z Bolaman. Myelodisplastik sendromda hedefe yönelik tedavi. Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics 2014;7(1):17-23.

5.     ZBolaman. Tranfüszyon ilişkili graft versus host hastalığı. Türkiye Klinikleri. Transfüzyon özel sayısı. 2013;6(3):113-9.

 

6.     Laktik Asidoz: Olgular Üzerinden Kısa Bir Gözden Geçirme G  Sargın, İ Yavaşoğlu , G Kadıköylü,  Z Bolaman..Yoğun Bakım Derg 2011; 3: 63-66.

 

7.     EDİTÖRE MEKTUP Türk İ Yavaşoğlu G Kadıköylü Z Bolaman. Onkoloji Dergisi 2011;26(1):0-0

 

8.     Yirmi dört ve dört yıl önce meme kanseri tanısı alan olguda akut miyeloblastik lösemi gelişimiİ Yavaşoğlu, G Kadıköylü, S Barutça, N Meydan,  Z Bolaman. Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(2):73-76

 

9.     Erişkin sistemik lupus eritematozus ve 2. derece atriyoventriküler blok İ Yavaşoğlu G Kadıköylü, M Ünübol, Z Bolaman.. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2009;72(3):105-107.

 

10.  LETTER. İ Yavaşoğlu G Kadıköylü Z Bolaman. Marmara Medical Journal 2009;22(2):179-180.

 

11.  .Polisitemia vera. Ali Zahit Bolaman Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics 2009;2(3):9-26

 

12.  VITAMIN B12 DEFICIENCY AND THROMBOSISİ Yavaşoğlu,  G Kadıköylü, B Acar,  Z Bolaman.. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2009;11(2):9-14

 

13.  Antrasiklinler ve Bardikardi. İ Yavaşoğlu G Kadıköylü Z Bolaman. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences 2008;20(1):30-31

 

14.  .  A probable cause os severe hepatotoxicity: cytosine arabinoside.B Acar, Z Bolaman, İ Yavaşoğlu, G Kadıköylü, N Çulhacı  Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2008;19:193-196

 

15.  Derin Ven Trombozunda Klasik Heparin Kullanılımı. Z Bolaman. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  2006 (Letter).

 

16.  Multipl Myelom Tanısı ve Tedaviye Yanıt Kriterleri. Ali Zahit BOLAMAN Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics 2008;1(1):1-4.

 

17.  Romatoid artritli hastalarda troid otoantikor prevalensi. T Şentürk, İ Yavaşoğlu, A Coşkun, Z Bolaman. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005;6:15-18.

 

18.  Hemofilus influenza pnomonisi seyrinde gelişen bir trombositopeni olgusu.  A Coşkun, Z Bolaman, G Kadıköylü. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005;6:31-33.

 

19.  Trombositler ile ilişkili trombotik durumlar. Z Bolaman. Trombotik ve/veya kanamalı hastalıklarda klinik ve laboratuar yaklaşımları. Çalıştay V Kitabı 2005 Sayfa:11-27.

 

20.  Antifosfolipid antikor sendromu. T Şentürk, Z Bolaman. T Klin J Med Sci 2004;24:372-379.

 

21.  Demir eksikliği anemisi. Z Bolaman. 6. İç Hastalıkları Kongre Kitabı 2004;51-57.

 

22.  Kemoterapi ve Radyoterapiye bağlı geç hematolojik komplikasyonlar. Z Bolaman. Onkolojide Arayışlar Sempozyumu. Onkologlara Yönelik Hematoloji Kursu Kitabı 2004;1-8.

 

23.  Splenomegaly due to use of granulocyte-colony stimulating factor. A Barlak, G Kadikoylu, Z Bolaman. Turk J Haematol 2004;21:93-96.

 

24.  Anti-D and intravenous immunoglobuli treatments in Chronic idiopathic thrombocytopenic purpura (Lett). Z Bolaman. Turk J Haematol 2004;21:113-114.

 

25.  A case with eosinophilic leukemia resulting in blastic transformation (Lett). Z Bolaman. Turk J Haematol 2004;21:115.

 

26.  Otoimmun hastalıklarda hemopoietik kök hücre transplantasyonu. T Şentürk, Z Bolaman. T Klin İmmünol Romatol 2003;3:88-94.

 

27.  Multiple symmetric lipomatosis with mediastinal involvement and subclinical hypothyroidizm in a female patient. T Şentürk, H Akar, G Kadıköylü, İ Yavaşoğlu, H M Sönmez, Z Bolaman. T Klin J Med Sci 2002;22:413-417.

 

28.  Esansiyel trombositozis ve geçici iskemik atak: 2 olgu sunumu. N Kıylıoğlu, A Akyol, G Kadıköylü, Z Bolaman. Türk Serebrovaskuler Hastalıklar Dergisi. 2003;9:103-105.

 

29.  A male case with subacute cutaneous lupus erythematosus developed systemic involvement and buloous skin lesions. T Şentürk, Z Bolaman, G Kadıköylü, N Ersal, N Şendur. T Klin İmmünol Romatol 2003;3:74-77.

 

30.  Tip 2 Diabetik Hastalarda Serum N-Asetil-β-D-Glukozaminidaz ve Nitrik Oksit Düzeyleri. E Güney, Ç Yenisey, F Kök, M Serter, Z Bolaman. Endokrinolojide Yönelişler 2003;12;19-21.

 

31.  Effect of α-Tocopherol on lipid peroxidation caused by Cisplatin in rat kidney. Z Bolaman, MH Köseoğlu, S Demir, G Kadıköylü, S Barutca, H Atalay, D Aslan. Turk J Haematol 2003;20:35-38.

 

32.  Does Von Willebrand Factor Have an Effect on the Occurence of the Diabetic Complications. G Kadıköylü, Z Bolaman, HM Sönmez, A Öge, AE Güney, A Akyol, S Dündar, T Şentürk. Turk J Haematol 2002;19:31-37.

 

33.  Yeni Başlayan Supraventrikuler Taşikardilerde Digital ve Verapamil’in Etkinliği. G Kadıköylü, C Çiçek, H Akar, İ Yavaşoğlu, T Şentürk, Z Bolaman. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2001;8(1); 29-32.

 

34.  Eozinofilik Granulomda asemptomatik akciğer tutulumu. G Kadıköylü, Kaçar F, Polatlı M, Şentürk T, Özgel N, Bolaman Z. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2001;2:29-32.

 

35.  İki Olgu Nedeniyle Feokromositoma. C Camcı, E Seyrek, HM Sönmez, C Çiçek, N Özgel, Z Bolaman. Van Tıp Dergisi 2001; 8:27-31.

 

36.  Prevalence of Beta thalassemia trait in Denizli. Z Bolaman, Y Enli, M Koseoglu, H Koyuncu, D Aslan. Turk J haematol 2001; 18:85-88.

 

37.  Multipl myelomalı hastalarda lipid peroksidasyonu (ön çalışma). Z Bolaman, S demir, MH Köseoğlu, Y Enli, G Kadıköylü, D Aslan. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2001; 1:13-15.

 

38.  Images in haematology.G Kadıköylü, Z Bolaman, S Barutça. Turk J Haematol 2001

 

39.  Kronik osteomyelite bağlı önemi bilinmeyen monoklonal gamopati (olgu sunumu). G Kadıköylü, Z Bolaman, İ Yavaşoğlu, T Şentürk. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000;1(2)-42

 

40.  Transfüzyonla ilgili akut akciğer hasarında yüksek doz methylprednizolon tedavisi. Z Bolaman, C Camcı, HM Sönmez, A Öge, G Kadıköylü, G Tuncer, T Şentürk. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000;1-46.

 

41.  Serum IL-1β and TNF-α in Diabetes Mellitus and relation with nitric oxide. Ç Yenisey, A Öge, F N Eriş, M Serter, Z  Bolaman. Klinik Laboratuar ve Araştırma Dergisi. 2000;4:9-14.

 

42.  Gebeliğe bağlı Coombs negatif hemolitik anemi. C Camcı, Z Bolaman, H M Sönmez, A Öge, C Çiçek. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000;1(1)-43-45

 

43.  Tip-II Diabette Asemptomatik Kolelithiazis Sıklığı. G Kadıköylü, C Camcı, H M Sönmez,    A Öge, Z Bolaman, T Şentürk. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2000;1:17-20.

 

44.  Images in Haematology. Z Bolaman, G Kadıköylü, H M Sönmez. Turkish Journal of Haematology 2000 17:89.

 

45.  Diabetes Mellitusda tümör nekroz faktörü alfa aktivitesinde farklılık. Ç Yenisey, A Oge, M Serter, Z Bolaman. Biyokimya Dergisi 1999; 4:13-18.

 

46.  Diabetes Mellitusda serum IL-1 beta ve nitrik oksit düzeylerinin incelenmesi. Ç Yenisey, A Oge, M Serter, Z Bolaman. Biyokimya Dergisi 1999; 3:22-27.

 

47.  Düşük ve Orta dereceli Lenfomalarda İntensif Kombinasyon Kemoterapisi. Z Bolaman, A Keskin, M Köseoğlu, O Bilgir, Ş Ertop, E Müftüoğlu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1998;4(2):65-69.

 

48.  Myeloma Tedavisi Seyrinde Gelişen  Pulmoner  Aspergillozis’in  Amfoterisin B ile Tedavisi. Z Bolaman, F   Özen,  M Köseoğlu, M Karabulut. İzmir Devlet Hastanesi Dergisi  1998;36(4):83-86.

 

49.  Akut Myeloblastik Lösemide Cytarabine-Mitoxantron ve Cytarabine-Daunaorubicine tedavilerinin karşılaştırılması. O Ayyıldız. Z Bolaman, N Tiftik, A Işıkdoğan, E müftüoğlu. Dicle Tıp Dergisi 1997; 25 (3-4):105-111.

 

 

50.  Erişkin Hastalarda Pelvik Gözyaşı Mesafesinin Önemi. M Karabulut, E Uluç, O T Erdat, A Zoroğlu, Z Bolaman. Artroplasti  Artroskopik Cerrahi Dergisi  1996;7(13):72-74.

 

51.  Sitotoksik İlaçlar. O Bilgir, Z Bolaman, O Ayyıldız. T Klin Tıp Bilimleri. 1995; 15:134-144.

 

52.  Tip II Diabetiklerde Serum HDL-Kolesterol, LDL-Kolesterol  Apoprotein AI ve B Düzeylerinde Oluşan Değişiklikler. M Köseoğlu, I R Töre, Z Bolaman. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp  Fakültesi Dergisi 1995;9(2):11-116.

 

53.  İnsan immunyetmezlik virüsü (HIV) ve anestezi. C Mordeniz, Z Bolaman, O Ayyıldız. Klinik Seriler 1994; 4(1):23-27.

 

54.  Myelodisplastik Sendromlar. Z Bolaman,   O Bilgir,  O Ayyıldız. T Klinik Tıp Bilimleri Dergisi 1994;21:21-32.

 

55.  Erken Evre Hodgkin Hastalığında  ABVD Tedavisi. Z Bolaman, O Bilgir, Ş Ertop, Ayyıldız, L Kaydal, N Tiftik, E Müftüoğlu. Dicle Tıp Dergisi 1994;21(1):35-43.

 

56.  İnterlökinler. Z Bolaman,  O Bilgir, O Ayyıldız. Klinik Seriler  1994;4(3).36-39.

 

57.  Hodgkin Hastalığında MOPP-ABV Tedavisi. Z Bolaman, O Bilgir, Ş Ertop, Ş Akın, N Tiftik, O Ayyıldız, H Anık,  E Müftüoğlu.  Dicle Tıp Dergisi 1994;21(1):6-33.

 

58.  Hepatorenal Sendrom. Z Bolaman, C  Mordeniz, O Ayyıldız,   Klinik Seriler 1994;4(3):36-39.

 

59.  Daha  Önce  Tedavi Edilmemiş Multiple Myelomalı Olgularda Randomize                          VAD ile  VAD+İnterferon Tedavilerinin   Karşılaştırılması. O Bilgir, Z Bolaman, A Işıkdoğan, Ş Ertop,   O Ayyıldız, E Müftüoğlu. Dicle  Tıp Dergisi 1994;1(1):11-17.

 

60.  Orta ve Ağır Derece Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda İlk  Plan Tedavisi Olarak Verapamil ve Enalapril Kullanılımı. Z Bolaman, O Bilgir, G Kadıköylü, M E Yılmaz, E Müftüoğlu. Dicle Tıp Dergisi 1993;20(1):28-35.

 

61.  Erken Evre Hodgkin Hastalığında MOPP Tedavisi. O Bilgir,  Z Bolaman, Ş Ertop, E Müftüoğlu. Dicle Tıp Dergisi 1993; 20(2):79-86.                        

 

62.  Adült Akut Lenfoblastik Leukemiada İntensif Kemoterapi.  Z Bolaman, M Bahçeci, Bilgir, G Kadıköylü, E Müftüoğlu.  Dicle Tıp Dergisi 1993;20(3)43-56.

              

63.  Akut Nonlenfoblastik Leukemiada    Yüksek Doz MetilprednizolonTedavisi Z Bolaman, O Bilgir, Ş Ertop, G Kadıköylü, E  Müftüoğlu. Dicle Tıp Dergisi 2003;20(1):15-138.

 

64.  Myelodisplastik Sendromda Lenfoblastik Dönüşüm. Z Bolaman, O Bilgir, S Batun, Y Yoğurucu,  S Orhan, E Müftüoğlu. Dicle Tıp Dergisi 1993;20(3)189-194.

 

65.  Kanserli Hastalarda Lenfosit Subpopulasyonları. Z Bolaman, O Bilgir, S Batun, Ş Ertop, Y Yoğurucu, E Müftüoğlu. Klinik Gelişim 1993;6:2496-2499.

 

66.  Treatment of Mega Dose Methylprednisolone in Behçet’s  Syndrome with Pulmonary Involvement. Z Bolaman, O Bilgir,  Ş Ertop, E Müftüoğlu. Doğa-Tr J of Medical Sciences 1993;17:77-79.

 

67.  Dubin Johnson Sendromlu Bir Olguda Karaciğer Sirozu. N Yenice,  O Bilgir, Z Bolaman, Ş Ertop, S Orhan, F Canoruç. Dicle Tıp  Dergisi 1993:20(3):147-152.

 

68.  İntestinal Lenfoma. Z Bolaman, O Bilgir, Ş Ertop,  N Yenice, Y Yoğurucu, F Canoruç, E Müftüoğlu. T Klin Gastroentero-Hepatology 1992;3:88-92.

 

69.  Diyarbakırda Kan Donörlerinde HbsAg ve Anti-HIV Antikor  Araştırılması. C Ayaz,Z Bolaman, K Gül, N Yenice . Klimik 1992;5(2):87-88.

 

70.  İdiopatik Trombositopenik Purpuralarda Hayatı tehdit Edici   Kanamalarda veya Splenektomiden Önce Yüksek Doz Metilprednizolon Tedavisi. O Bilgir , Z Bolaman, Ş Ertop,  E Müftüoğlu. Dicle Tıp Dergisi 1992;19(1-2):177-180.

 

71.  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Akut İdiopatik Trombositopenik Purpura Sıklığı. O Bilgir, Z Bolaman, Ş Ertop, E Müftüoğlu. Dicle Tıp Dergisi 1992;19(1-2)31-36.

 

72.  Kemoterapi ile Gözlenen Bulantı ve Kusmanın Önlenmesinde  İntravenöz Metoklopropamid ile İntravenöz Ondensetronun Tek Kör karşılaştırılması. O Bilgir, Z Bolaman, Y Yoğurucu, Ş Ertop, E Müftüoğlu. Dcle Tıp Dergisi 1992; 19(3-4):32-36.

 

73.  Akut Myeloblastik Lösemide Spontan Remisyon. O Bilgir,  Z Bolaman, Y Yoğurucu, Ş Ertop, E Müftüoğlu. Dicle  Tıp Degisi 1992;19(3-4):37-42.

 

74.  Kronik Lenfositer Lösemili olgularda Chlorambucil-Prednisone, Cyclophosphamide-Vincristine-Prednisone Tedavilerinin      Karşılaştırılması. O Bilgir, Z Bolaman,

 

75.  Hemopoetik Büyüme Faktörleri. O Bilgir, Z Bolaman, N Aksoy Y Yoğurucu, Ş Ertop,  E Müftüoğlu. Dicle Tıp Dergisi  1992;19(3-4):43-48..  Klinik Seriler 1992;3(2):43-49.

 

76.  Familial Mediterranean Fever Tanısında Metaraminol Testinin Önemi . Z  Bolaman, V Göral, F Canoruç,  Ş Ertop,  H Değertekin, N Yenice, E Müftüoğlu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Dergisi 1991;31:77-79.

 

77.  Koagulasyon Faktörlerinin Koma Prognozundaki Önemi. Ş Ertop,  N Yenice, N Toprak, S Toktaş,  Z Bolaman,  S Batun,  E Müftüoğlu,  F Canoruç. Bursa Devlet Hastanesi  Tıp Bülteni 1991;7(3):179-187.

 

78.  İnsülin Dependent Diabetes Mellitus İle Doku GuruplarıArasındaki İlgi. Ş Ertop, N Yenice, Z Bolaman, O Bilgir, E Yılmaz, S Batun, E Müftüoğlu. Dicle Tıp Bülteni 1991;18(3):21-32.

 

79.  Guatrlı Hastalarda Hoshimato Troiditi Sıklığı.  O Bilgir,  Z Bolaman, N Yenice, Y Yoğurucu, S Batun,  Ş Ertop, M Çelebi, E Müftüoğlu.  Dicle Tıp Bülteni 1991;18(4):116-120.

 

80.  Over Kanserlerinde Lenfosit Subpopulsyonları. Z Bolaman, O Bilgir, Ş Ertop, S Batun, Y Yoğurucu, N Yenice, S Gökçe, E Müftüoğlu. Dicle Tıp Bülteni       1991;18:59-66. 

 

81.  Hairy Cell Leukemiada İnterferon Tedavisi. O Bilgir, Z Bolaman, Y Yoğurucu, N Yenice, E Müftüoğlu.  Dicle Tıp Bülteni 1991;18:59-66

 

82.  Bir HEMPAS Olgusu. O Bilgir, Z Bolaman, Y Yoğurucu, Ş Ertop,  E Müftüoğlu. Dicle Tıp Bülteni  1991;18:134-136.

 

83.  Febril Nötropenik Hastalarda Mezlocillin-Amikacin ile Piperacillin-Amikacin Kombinasyonlarının Karşılaştırılması. Z Bolaman, O Bilgir , Ş Ertop, Y Yoğurucu, N Yenice, E Yılmaz , E Müftüoğlu.  Dicle Tıp Bülteni 1991; 18:117-122.

 

84.  Akut Lenfoblastik Leukemiada İmmunolojik Markerlerin Prognoza  Etkisi. O Bilgir, S Batun, Z Bolaman Y Yoğurucu, Ş Ertop,  E Yılmaz, E Müftüoğlu.. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi  1990;17(3-4)23-28.

 

85.  GIS Kanserli Hastalarda Helper ve Supressör T lenfositlerinin Düzeyleri. Bursa Devlet Hastanesi Tıp Bülteni. Z Bolaman, F Koçak, F Canoruç, E Müftüoğlu, H Değerekin, N Yenice, Ş Ertop. 1993;6(6):2496-2499.

 

86.  Esansiyel Trombositemia. Z Bolaman, Ş Ertop, N Yenice, F Canoruç,  E Müftüoğlu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1990;(3-4):17-22.

 

87.  Trombotik Trombositopenik Purpura. Z Bolaman, Ş Ertop, N Yenice, O Bilgir, E Müftüoğlu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dergisi 1990; 17(1-2): 17-22.        

 

88.  Trombotik Trombositopenik PurupuradaYüksek Doz İntravenöz Metilprednizolon                                                                                                                                                                  

Tedavisi.   O Bilgir, Z Bolaman,, Y Yoğurucu, Ş Ertop, E Yılmaz, E Müftüoğlu.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dergisi 1990;17(1-2):116-119.

 

89.  Leukemia Hücreli  Karsinom  (Carcynocythemia). Ş Ertop ,  Z Bolaman,  H Taşdemir,  E Müftüoğlu. Dicle Üniversitesi   Tıp Fakültesi Dergisi 1988;15(3-4):649-654.

 

90.  Bir İdiopatik Eozinofili Olgusu. N Yenice, Z Bolaman , Ş Ertop,  E Müftüoğlu.

Dirim Dergisi 1989;65(7-8):203-206.